Menu Sluiten

Algemene voorwaarden

Geheimhouding

 • Alle informatie betreffende de cliënt zal vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden ter hand worden gesteld, tenzij daar toestemming voor is verleend.
 • Mochten er zich omstandigheden voordoen die de veiligheid van u of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik die als psychosociaal therapeute / coach kenbaar dienen te maken aan derden. (bijvoorbeeld huisarts, familie, school, bureau jeugdzorg. Dit wordt eerst uitdrukkelijk met u besproken.
 • Ik ben me verplicht te houden een de meldcode huiselijke geweld en de meldcode kindermishandeling.

Annulering

 • Een afgesproken sessie, welke niet tenminste 48 uur van te voren wordt afgezegd, wordt in rekening gebracht. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de cliënt wordt niet als een annulering beschouwd.

Facturering en betaling

 • Voor de dienstverlening ontvangt u een factuur. De cliënt of ouder/verzorger van het kind verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum over te maken naar de rekening van mijn praktijk.
 • Indien er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, ontvangt u een betalingsherinnering. Zodra na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet wordt overgemaakt ben ik genoodzaakt de vordering, die ik op u heb, uit handen te geven aan derden. de kosten welke hieraan verboden zijn, komen conform de wet volledig voor uw rekening.
 • Bij betalingsachterstand ben ik als psychosociaal therapeute / coach gerechtigd de behandeling op te schorten, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • Indien er sprake is van een traject, kunnen partijen een betaling in termijn overeenkomen.

Aansprakelijkheid

 • In de hoedanigheid van psychosociaal therapeute / coach heb ik een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Keuzes en beslissingen die u neemt ten aanzien van u en/of uw kind behoren tot uw eigen verantwoordelijkheid.
 • In de hoedanigheid van psychosociaal therapeute / coach geef ik op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af, noch ben ik op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich gedurende of na een behandeling bij de cliënt voordoen. Tenzij deze voortkomen uit een zwaarwegende, toerekenbare tekortkoming van mij. Noch ben ik in de hoedanigheid van psychosociaal therapeute / coach op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 • Ik ben als psychosociaal therapeute / coach niet aansprakelijk wanneer de schade voortvloeit uit het feit dan de cliënt de door mij mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 • De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn om de schade waarvoor hij/zij mij aansprakelijk wil stellen te beperken c.q. te voorkomen.
 • Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade door of in verband met de door mij verrichte diensten. Tenzij u aan kunt tonen dat de schade door mij is veroorzaakt door opzet of grove schuld.
 • De aansprakelijkheid van mij is beperkt tot de factuurwaarde van de behandeling, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • In ben in de hoedanigheid van psychosociaal therapeute / coach niet aansprakelijk voor eventuele materiele, psychische of fysieke schade ten gevolge van onjuist opgevolgde aanwijzingen of onoplettendheid van de cliënt.

Algemeen

 • Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact met mij op, zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie
 • De ouder / verzorger dient tijdens een coaching sessie van het kind, jonger dan 16 jaar, telefonisch bereikbaar te zijn.
 • Aan het eind van de coachsessie is er eventueel even kort de gelegenheid voor ouders om een korte (niet inhoudelijke) terugkoppeling en de eventuele thuisopdracht(en) te bespreken.
 • Na een aantal sessies volgt het voortgangsgesprek met de ouder(s), waarin we de voortgang van het traject bespreken, of er volgt een evaluatiegesprek.
 • Ten aanzien van de begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar ben ik gehouden aan de wettelijke regel dan voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere gezaghebbende partij op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Als coach kan ik hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.